XXVIII Asian Pacific Mathematics Olympiad

Logo of APMO

Report of results: Canada

Rank Last name First name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Sun Kevin 7 7 7 6 7 34 Gold
2 Qi Qi 7 7 7 6 0 27 Silver
3 Ji Caleb 5 5 6 6 0 22 Silver
4 Zhao William 7 5 0 7 3 22 Bronze
5 Yang Ruizhou 7 6 7 1 0 21 Bronze
6 Xu Jinhao 6 7 0 7 0 20 Bronze
7 Sun Nicholas 7 0 3 7 0 17 Bronze
8 Xiong Ruiming 7 3 7 0 0 17 Hon. Men.
9 Luo Daniel 3 5 0 7 0 15 Hon. Men.
10 Zhao Freddie 3 7 0 5 0 15 Hon. Men.
Total 59 52 37 52 10 210