XXVIII Asian Pacific Mathematics Olympiad

Logo of APMO

Report of results: Taiwan

Rank Last name First name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Yu Hung-Hsun 7 7 7 7 3 31 Gold
2 Cheng Tien-Chun 4 7 7 4 0 22 Silver
3 Lin Ting-Chun 7 7 0 7 0 21 Silver
4 Lee Pin-Hung 7 3 0 7 0 17 Bronze
5 Hsieh Yao-Ching 7 3 7 0 0 17 Bronze
6 Chiu Yu-Pin 7 3 7 0 0 17 Bronze
7 Hsu Shao-Huai 7 3 0 7 0 17 Bronze
8 Wang Shih-Yu 5 2 7 0 2 16 Hon. Men.
9 Cheng Jung-Tao 3 5 7 1 0 16 Hon. Men.
10 Lee Shuang-Yen 7 1 7 0 0 15 Hon. Men.
Total 61 41 49 33 5 189