XXIX Asian Pacific Mathematics Olympiad

Logo of APMO

Report of results: Canada

Rank Last name First name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Zhao Willaim 7 7 7 7 1 29 Gold
2 Qi Qi 7 7 7 7 0 28 Silver
3 Rong Victor 7 7 7 7 0 28 Silver
4 Xiong Rui Ming 7 7 7 7 0 28 Bronze
5 Sun Kai 7 7 7 6 0 27 Bronze
6 Lin Andrew 7 7 7 0 0 21 Bronze
7 Sun Nicholas 7 7 7 0 0 21 Bronze
8 Ruizhou Yang 7 7 1 5 0 20 Hon. Men.
9 Angela Deng 7 0 0 7 0 14 Hon. Men.
10 Jason Yuen 7 0 7 0 0 14 Hon. Men.
Total 70 56 57 46 1 230