XXIX Asian Pacific Mathematics Olympiad

Logo of APMO

Report of results: Taiwan

Rank Last name First name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Yu Hung-Hsun 7 7 7 7 1 29 Gold
2 Kao Wei-Jiun 7 7 7 7 1 29 Silver
3 Lee Shuang-Yen 7 7 7 7 0 28 Silver
4 Cheng Jung-Tao 7 7 5 7 0 26 Bronze
5 Cheng Tien-Chun 1 7 7 7 1 23 Bronze
6 Chiu Yu-Pin 7 7 7 0 1 22 Bronze
7 Wang Shih-Yu 7 7 7 0 0 21 Bronze
8 Chang Heng-Yu 7 0 7 7 0 21 Hon. Men.
9 Lee Pin-Hung 7 7 7 0 0 21 Hon. Men.
10 Hsu Ting-Wei 7 7 7 0 0 21 Hon. Men.
Total 64 63 68 42 4 241