XXX Asian Pacific Mathematics Olympiad

Logo of APMO

Report of results: Malaysia

Rank Last name First name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Yeoh Zi Song 7 7 0 7 0 21 Silver
2 Chan Kai Chin Ivan 7 7 1 3 0 18 Silver
3 Chaang Tze Shen Tristan 1 6 4 3 0 14 Bronze
4 Sean Gee Zhing 7 6 0 0 0 13 Bronze
5 Tan Li Xuan 0 7 0 0 0 7 Hon. Men.
6 Ong Jing Kai 0 7 0 0 0 7 Hon. Men.
7 Lee Kuan Liang 7 0 0 0 0 7 Hon. Men.
8 Lee Ci Hui 0 3 3 0 0 6
9 Tan Jia Wei 0 0 4 0 0 4
10 Desmond Giam 0 0 3 0 0 3
Total 29 43 15 13 0 100