XXX Asian Pacific Mathematics Olympiad

Logo of APMO

Report of results: Singapore

Rank Last name First name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Ng Yu Peng 7 7 0 7 7 28 Gold
2 Boo Tse Yang Lucas 7 7 7 7 0 28 Silver
3 Ang Boon Han Nathaniel 7 7 7 3 0 24 Silver
4 Toh Shan Hong Dylan 7 4 7 6 0 24 Bronze
5 Wang Jianzhi 7 7 2 7 0 23 Bronze
6 Tan Xu Chen 7 6 2 7 0 22 Bronze
7 Goh Kheng Lin Gabriel 7 0 7 7 0 21 Bronze
8 Lee Ker Yang 7 7 7 0 0 21 Hon. Men.
9 Cheng Puhua 0 7 7 7 0 21 Hon. Men.
10 Zhang Xiaorui 7 7 0 3 2 19 Hon. Men.
Total 63 59 46 54 9 231