XXX Asian Pacific Mathematics Olympiad

Logo of APMO

Report of results: Taiwan

Rank Last name First name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Wang Shih-Yu 7 7 7 7 0 28 Gold
2 Cheng Tien-Chun 7 7 5 5 0 24 Silver
3 Chiang Tzu-Hsin 7 6 7 2 0 22 Silver
4 Lin Ting-Feng 7 7 0 7 0 21 Bronze
5 Shih Yu-Sheng 7 7 0 7 0 21 Bronze
6 Yuan Hsin-Te 7 7 7 0 0 21 Bronze
7 Fu Yen-Kang 7 7 0 5 0 19 Bronze
8 Cheng Tien-Sheng 7 1 4 6 0 18 Hon. Men.
9 Huang Wei-Ping 7 4 3 3 0 17 Hon. Men.
10 Cheng Jung-Tao 7 7 1 2 0 17 Hon. Men.
Total 70 60 34 44 0 208