Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Australia at APMO 2002


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Wilcox Stewart 7 7 7 7 7 35 NaN
2 Chan David 7 7 1 0 7 22 NaN
3 Wang David 4 5 0 7 5 21 NaN
4 Zhao Yiying 5 7 4 1 2 19 NaN
5 Kwok Andrew 1 6 0 7 4 18 NaN
6 Sheridan Nicholas 5 1 7 2 3 18 NaN
7 Chen Zhihong 0 6 1 7 3 17 NaN
8 Kelareva Elena 5 6 1 0 4 16 NaN
9 Guo Ivan 0 5 1 7 1 14 NaN
10 Seymour Michael 0 6 0 3 4 13 NaN
Rank Last Name First Name Scores Award
1 Wilcox Stewart 7, 7, 7, 7, 7, 35 NaN
2 Chan David 7, 7, 1, 0, 7, 22 NaN
3 Wang David 4, 5, 0, 7, 5, 21 NaN
4 Zhao Yiying 5, 7, 4, 1, 2, 19 NaN
5 Kwok Andrew 1, 6, 0, 7, 4, 18 NaN
6 Sheridan Nicholas 5, 1, 7, 2, 3, 18 NaN
7 Chen Zhihong 0, 6, 1, 7, 3, 17 NaN
8 Kelareva Elena 5, 6, 1, 0, 4, 16 NaN
9 Guo Ivan 0, 5, 1, 7, 1, 14 NaN
10 Seymour Michael 0, 6, 0, 3, 4, 13 NaN

Go to APMO 2002 - Go to Australia results