Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Australia at APMO 2021


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Buritica Andres 7 3 7 5 0 22 Gold
2 Tang Hadyn 7 7 0 7 0 21 Silver
3 Cheah William 7 7 0 0 0 14 Bronze
4 Chen Xiaoyu 7 0 6 0 0 13 Bronze
5 Chi Jason 5 5 0 0 0 10 Bronze
6 Zhang Zirui (Harry) 7 2 0 0 0 9 Hon. Men.
7 Wu Yuzheng (Tony) 1 7 0 0 0 8 Hon. Men.
8 Xu Cloris 7 0 1 0 0 8 Hon. Men.
9 Zhou Chenxiao (Kevin) 7 1 0 0 0 8 Hon. Men.
10 Wang Haibing 7 1 0 0 0 8 Hon. Men.
Rank Last Name First Name Scores Award
1 Buritica Andres 7, 3, 7, 5, 0, 22 G
2 Tang Hadyn 7, 7, 0, 7, 0, 21 S
3 Cheah William 7, 7, 0, 0, 0, 14 B
4 Chen Xiaoyu 7, 0, 6, 0, 0, 13 B
5 Chi Jason 5, 5, 0, 0, 0, 10 B
6 Zhang Zirui (Harry) 7, 2, 0, 0, 0, 9 HM
7 Wu Yuzheng (Tony) 1, 7, 0, 0, 0, 8 HM
8 Xu Cloris 7, 0, 1, 0, 0, 8 HM
9 Zhou Chenxiao (Kevin) 7, 1, 0, 0, 0, 8 HM
10 Wang Haibing 7, 1, 0, 0, 0, 8 HM

Go to APMO 2021 - Go to Australia results