Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of New Zealand at APMO 2016


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Chen Chuanye 6 3 0 0 0 9 NaN
2 Chen Andrew 3 3 0 2 0 8 NaN
3 Lee Miles 0 7 0 0 0 7 Hon. Men.
4 Fam Yiannis 5 0 0 2 0 7 NaN
5 Shen Kevin 0 6 0 0 0 6 NaN
6 Wang Xutong 3 1 0 0 0 4 NaN
7 Niu Yuting 3 0 0 0 0 3 NaN
8 Patel Barnard 3 0 0 0 0 3 NaN
9 Lewellen Keiran 3 0 0 0 0 3 NaN
10 Tian Stacey 3 0 0 0 0 3 NaN
Rank Last Name First Name Scores Award
1 Chen Chuanye 6, 3, 0, 0, 0, 9 NaN
2 Chen Andrew 3, 3, 0, 2, 0, 8 NaN
3 Lee Miles 0, 7, 0, 0, 0, 7 HM
4 Fam Yiannis 5, 0, 0, 2, 0, 7 NaN
5 Shen Kevin 0, 6, 0, 0, 0, 6 NaN
6 Wang Xutong 3, 1, 0, 0, 0, 4 NaN
7 Niu Yuting 3, 0, 0, 0, 0, 3 NaN
8 Patel Barnard 3, 0, 0, 0, 0, 3 NaN
9 Lewellen Keiran 3, 0, 0, 0, 0, 3 NaN
10 Tian Stacey 3, 0, 0, 0, 0, 3 NaN

Go to APMO 2016 - Go to New Zealand results