Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of New Zealand at APMO 2023


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Dai Boning 7 5 0 0 0 12 Bronze
2 Liang Eric 3 1 7 0 0 11 Bronze
3 Zhao Bufan 6 0 3 1 0 10 Bronze
4 Chen Dawn 0 7 0 0 0 7 Hon. Men.
5 Wang Haotian 0 7 0 0 0 7 Hon. Men.
6 Ma JunYang 4 0 0 0 0 4 NaN
7 Lee Eric 1 1 0 0 0 2 NaN
8 Wong Nicole 0 1 0 0 0 1 NaN
9 Yam Alston 0 1 0 0 0 1 NaN
10 Zhu George 0 0 1 0 0 1 NaN
Rank Last Name First Name Scores Award
1 Dai Boning 7, 5, 0, 0, 0, 12 B
2 Liang Eric 3, 1, 7, 0, 0, 11 B
3 Zhao Bufan 6, 0, 3, 1, 0, 10 B
4 Chen Dawn 0, 7, 0, 0, 0, 7 HM
5 Wang Haotian 0, 7, 0, 0, 0, 7 HM
6 Ma JunYang 4, 0, 0, 0, 0, 4 NaN
7 Lee Eric 1, 1, 0, 0, 0, 2 NaN
8 Wong Nicole 0, 1, 0, 0, 0, 1 NaN
9 Yam Alston 0, 1, 0, 0, 0, 1 NaN
10 Zhu George 0, 0, 1, 0, 0, 1 NaN

Go to APMO 2023 - Go to New Zealand results