Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Taiwan at APMO 2018


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Wang Shih-Yu 7 7 7 7 0 28 Gold
2 Cheng Tien-Chun 7 7 5 5 0 24 Silver
3 Chiang Tzu-Hsin 7 6 7 2 0 22 Silver
4 Lin Ting-Feng 7 7 0 7 0 21 Bronze
5 Shih Yu-Sheng 7 7 0 7 0 21 Bronze
6 Yuan Hsin-Te 7 7 7 0 0 21 Bronze
7 Fu Yen-Kang 7 7 0 5 0 19 Bronze
8 Cheng Tien-Sheng 7 1 4 6 0 18 Hon. Men.
9 Huang Wei-Ping 7 4 3 3 0 17 Hon. Men.
10 Cheng Jung-Tao 7 7 1 2 0 17 Hon. Men.
Rank Last Name First Name Scores Award
1 Wang Shih-Yu 7, 7, 7, 7, 0, 28 G
2 Cheng Tien-Chun 7, 7, 5, 5, 0, 24 S
3 Chiang Tzu-Hsin 7, 6, 7, 2, 0, 22 S
4 Lin Ting-Feng 7, 7, 0, 7, 0, 21 B
5 Shih Yu-Sheng 7, 7, 0, 7, 0, 21 B
6 Yuan Hsin-Te 7, 7, 7, 0, 0, 21 B
7 Fu Yen-Kang 7, 7, 0, 5, 0, 19 B
8 Cheng Tien-Sheng 7, 1, 4, 6, 0, 18 HM
9 Huang Wei-Ping 7, 4, 3, 3, 0, 17 HM
10 Cheng Jung-Tao 7, 7, 1, 2, 0, 17 HM

Go to APMO 2018 - Go to Taiwan results