Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Taiwan at APMO 2021


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 CHENG PAI-LI 7 7 7 2 0 23 Gold
2 HSIN WEI-HSUAN 7 0 7 0 7 21 Silver
3 CHIAO YI-HSIANG 7 7 7 0 0 21 Silver
4 CHEN HSIN-JUI 7 5 7 0 0 19 Bronze
5 WU PO-HAN 7 7 0 2 2 18 Bronze
6 LIAO CHIH-KAI 5 5 7 0 0 17 Bronze
7 TSENG WEI-FU 7 0 7 2 0 16 Bronze
8 CHEN WEI-CHUNG 7 7 0 0 0 14 Hon. Men.
9 CHEN HUNG-YU 7 0 0 7 0 14 Hon. Men.
10 HUANG CHUNG-CHUN 7 5 0 2 0 14 Hon. Men.
Rank Last Name First Name Scores Award
1 CHENG PAI-LI 7, 7, 7, 2, 0, 23 G
2 HSIN WEI-HSUAN 7, 0, 7, 0, 7, 21 S
3 CHIAO YI-HSIANG 7, 7, 7, 0, 0, 21 S
4 CHEN HSIN-JUI 7, 5, 7, 0, 0, 19 B
5 WU PO-HAN 7, 7, 0, 2, 2, 18 B
6 LIAO CHIH-KAI 5, 5, 7, 0, 0, 17 B
7 TSENG WEI-FU 7, 0, 7, 2, 0, 16 B
8 CHEN WEI-CHUNG 7, 7, 0, 0, 0, 14 HM
9 CHEN HUNG-YU 7, 0, 0, 7, 0, 14 HM
10 HUANG CHUNG-CHUN 7, 5, 0, 2, 0, 14 HM

Go to APMO 2021 - Go to Taiwan results