Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Canada at APMO 2016


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Sun Kevin 7 7 7 6 7 34 Gold
2 Qi Qi 7 7 7 6 0 27 Silver
3 Ji Caleb 5 5 6 6 0 22 Silver
4 Zhao William 7 5 0 7 3 22 Bronze
5 Yang Ruizhou 7 6 7 1 0 21 Bronze
6 Xu Jinhao 6 7 0 7 0 20 Bronze
7 Sun Nicholas 7 0 3 7 0 17 Bronze
8 Xiong Ruiming 7 3 7 0 0 17 Hon. Men.
9 Luo Daniel 3 5 0 7 0 15 Hon. Men.
10 Zhao Freddie 3 7 0 5 0 15 Hon. Men.
Rank Last Name First Name Scores Award
1 Sun Kevin 7, 7, 7, 6, 7, 34 G
2 Qi Qi 7, 7, 7, 6, 0, 27 S
3 Ji Caleb 5, 5, 6, 6, 0, 22 S
4 Zhao William 7, 5, 0, 7, 3, 22 B
5 Yang Ruizhou 7, 6, 7, 1, 0, 21 B
6 Xu Jinhao 6, 7, 0, 7, 0, 20 B
7 Sun Nicholas 7, 0, 3, 7, 0, 17 B
8 Xiong Ruiming 7, 3, 7, 0, 0, 17 HM
9 Luo Daniel 3, 5, 0, 7, 0, 15 HM
10 Zhao Freddie 3, 7, 0, 5, 0, 15 HM

Go to APMO 2016 - Go to Canada results