Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Malaysia at APMO 2018


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 YEOH ZI SONG 7 7 0 7 0 21 Silver
2 CHAN KAI CHIN IVAN 7 7 1 3 0 18 Silver
3 CHAANG TZE SHEN TRISTAN 1 6 4 3 0 14 Bronze
4 SEAN GEE ZHING 7 6 0 0 0 13 Bronze
5 TAN LI XUAN 0 7 0 0 0 7 Hon. Men.
6 ONG JING KAI 0 7 0 0 0 7 Hon. Men.
7 LEE KUAN LIANG 7 0 0 0 0 7 Hon. Men.
8 LEE CI HUI 0 3 3 0 0 6 NaN
9 TAN JIA WEI 0 0 4 0 0 4 NaN
10 DESMOND GIAM 0 0 3 0 0 3 NaN
Rank Last Name First Name Scores Award
1 YEOH ZI SONG 7, 7, 0, 7, 0, 21 S
2 CHAN KAI CHIN IVAN 7, 7, 1, 3, 0, 18 S
3 CHAANG TZE SHEN TRISTAN 1, 6, 4, 3, 0, 14 B
4 SEAN GEE ZHING 7, 6, 0, 0, 0, 13 B
5 TAN LI XUAN 0, 7, 0, 0, 0, 7 HM
6 ONG JING KAI 0, 7, 0, 0, 0, 7 HM
7 LEE KUAN LIANG 7, 0, 0, 0, 0, 7 HM
8 LEE CI HUI 0, 3, 3, 0, 0, 6 NaN
9 TAN JIA WEI 0, 0, 4, 0, 0, 4 NaN
10 DESMOND GIAM 0, 0, 3, 0, 0, 3 NaN

Go to APMO 2018 - Go to Malaysia results