Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Malaysia at APMO 2021


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 JER REN WONG 7 7 7 2 0 23 Gold
2 TRISTAN CHAANG TZE SHEN 7 7 7 0 0 21 Silver
3 LI XUAN TAN 7 0 0 7 1 15 Silver
4 TAYE CHENG EAN IAN GEORGE 7 0 6 0 0 13 Bronze
5 MING HENG TAN 7 0 0 5 0 12 Bronze
6 HUA ZHI VEE 7 3 0 0 0 10 Bronze
7 JIAN XIANG WOON 7 0 0 0 1 8 Hon. Men.
8 JIN SENG TEE 7 0 0 0 0 7 Hon. Men.
9 LEE SHI YANG BRYAN 7 0 0 0 0 7 Hon. Men.
10 XING YI ANG 7 0 0 0 0 7 Hon. Men.
Rank Last Name First Name Scores Award
1 JER REN WONG 7, 7, 7, 2, 0, 23 G
2 TRISTAN CHAANG TZE SHEN 7, 7, 7, 0, 0, 21 S
3 LI XUAN TAN 7, 0, 0, 7, 1, 15 S
4 TAYE CHENG EAN IAN GEORGE 7, 0, 6, 0, 0, 13 B
5 MING HENG TAN 7, 0, 0, 5, 0, 12 B
6 HUA ZHI VEE 7, 3, 0, 0, 0, 10 B
7 JIAN XIANG WOON 7, 0, 0, 0, 1, 8 HM
8 JIN SENG TEE 7, 0, 0, 0, 0, 7 HM
9 LEE SHI YANG BRYAN 7, 0, 0, 0, 0, 7 HM
10 XING YI ANG 7, 0, 0, 0, 0, 7 HM

Go to APMO 2021 - Go to Malaysia results