Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Singapore at APMO 2016


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Wang Peng Jun, Bryan 7 7 7 7 6 34 Gold
2 Tan Junyao, Joel 7 7 7 0 7 28 Silver
3 Ma Zhao Yu 7 7 7 7 0 28 Silver
4 Liu Ya Jia 7 7 7 7 0 28 Bronze
5 Tan Kieren, Sheldon 5 7 7 0 7 26 Bronze
6 Toh Shan Hong, Dylan 4 7 7 7 0 25 Bronze
7 Goh Kheng Lin, Gabriel 7 7 0 7 0 21 Bronze
8 Boo Tse Yang, Lucas 6 7 0 4 0 17 Hon. Men.
9 Fan Xin Yu, Mattew 7 4 0 5 0 16 Hon. Men.
10 Wang Jianzhi 6 4 0 5 0 15 NaN
Rank Last Name First Name Scores Award
1 Wang Peng Jun, Bryan 7, 7, 7, 7, 6, 34 G
2 Tan Junyao, Joel 7, 7, 7, 0, 7, 28 S
3 Ma Zhao Yu 7, 7, 7, 7, 0, 28 S
4 Liu Ya Jia 7, 7, 7, 7, 0, 28 B
5 Tan Kieren, Sheldon 5, 7, 7, 0, 7, 26 B
6 Toh Shan Hong, Dylan 4, 7, 7, 7, 0, 25 B
7 Goh Kheng Lin, Gabriel 7, 7, 0, 7, 0, 21 B
8 Boo Tse Yang, Lucas 6, 7, 0, 4, 0, 17 HM
9 Fan Xin Yu, Mattew 7, 4, 0, 5, 0, 16 HM
10 Wang Jianzhi 6, 4, 0, 5, 0, 15 NaN

Go to APMO 2016 - Go to Singapore results