Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Singapore at APMO 2017


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Ma Zhao Yu 7 7 5 7.0 6 32.0 Gold
2 Chew Xuan Da, Clarence 7 7 4 7.0 0 25.0 Silver
3 Khor Jun Wei 7 7 0 7.0 1 22.0 Silver
4 Wang Peng Jun, Bryan 7 7 0 7.0 0 21.0 Bronze
5 Goh Hong Pei 7 7 7 0.0 0 21.0 Bronze
6 Boo Tse Yang, Lucas 7 7 7 0.0 0 21.0 Bronze
7 Tan Wee Kean 7 7 5 0.0 0 19.0 Bronze
8 Kong Winfred 7 7 4 0.0 0 18.0 Hon. Men.
9 Wang Jianzhi 1 7 7 0.0 0 15.0 Hon. Men.
10 Ng Yu Peng 7 7 0 0.0 0 14.0 Hon. Men.
Rank Last Name First Name Scores Award
1 Ma Zhao Yu 7, 7, 5, 7.0, 6, 32.0 G
2 Chew Xuan Da, Clarence 7, 7, 4, 7.0, 0, 25.0 S
3 Khor Jun Wei 7, 7, 0, 7.0, 1, 22.0 S
4 Wang Peng Jun, Bryan 7, 7, 0, 7.0, 0, 21.0 B
5 Goh Hong Pei 7, 7, 7, 0.0, 0, 21.0 B
6 Boo Tse Yang, Lucas 7, 7, 7, 0.0, 0, 21.0 B
7 Tan Wee Kean 7, 7, 5, 0.0, 0, 19.0 B
8 Kong Winfred 7, 7, 4, 0.0, 0, 18.0 HM
9 Wang Jianzhi 1, 7, 7, 0.0, 0, 15.0 HM
10 Ng Yu Peng 7, 7, 0, 0.0, 0, 14.0 HM

Go to APMO 2017 - Go to Singapore results