Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Singapore at APMO 2018


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Ng Yu Peng 7 7 0 7 7 28 Gold
2 Boo Tse Yang Lucas 7 7 7 7 0 28 Silver
3 Ang Boon Han Nathaniel 7 7 7 3 0 24 Silver
4 Toh Shan Hong Dylan 7 4 7 6 0 24 Bronze
5 Wang Jianzhi 7 7 2 7 0 23 Bronze
6 Tan Xu Chen 7 6 2 7 0 22 Bronze
7 Goh Kheng Lin Gabriel 7 0 7 7 0 21 Bronze
8 Lee Ker Yang 7 7 7 0 0 21 Hon. Men.
9 Cheng Puhua 0 7 7 7 0 21 Hon. Men.
10 Zhang Xiaorui 7 7 0 3 2 19 Hon. Men.
Rank Last Name First Name Scores Award
1 Ng Yu Peng 7, 7, 0, 7, 7, 28 G
2 Boo Tse Yang Lucas 7, 7, 7, 7, 0, 28 S
3 Ang Boon Han Nathaniel 7, 7, 7, 3, 0, 24 S
4 Toh Shan Hong Dylan 7, 4, 7, 6, 0, 24 B
5 Wang Jianzhi 7, 7, 2, 7, 0, 23 B
6 Tan Xu Chen 7, 6, 2, 7, 0, 22 B
7 Goh Kheng Lin Gabriel 7, 0, 7, 7, 0, 21 B
8 Lee Ker Yang 7, 7, 7, 0, 0, 21 HM
9 Cheng Puhua 0, 7, 7, 7, 0, 21 HM
10 Zhang Xiaorui 7, 7, 0, 3, 2, 19 HM

Go to APMO 2018 - Go to Singapore results