Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Singapore at APMO 2021


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Boo Tse Yang, Lucas 7 7 7 2 1 24 Gold
2 Hu Xinghui 7 4 7 2 0 20 Silver
3 Low Choo Ray 7 6 7 0 0 20 Silver
4 Ong Ee Shua, Etienne 7 0 7 0 0 14 Bronze
5 Liu Zihan 6 0 0 7 0 13 Bronze
6 Wong Wern Jieh, Ryan 7 0 6 0 0 13 Bronze
7 Cheong Eason 7 0 6 0 0 13 Bronze
8 Lim Jin Tao 7 0 0 5 0 12 Hon. Men.
9 Peh Yan Xi 5 0 7 0 0 12 Hon. Men.
10 Chew Keyn-Hantz, Edden 7 5 0 0 0 12 Hon. Men.
Rank Last Name First Name Scores Award
1 Boo Tse Yang, Lucas 7, 7, 7, 2, 1, 24 G
2 Hu Xinghui 7, 4, 7, 2, 0, 20 S
3 Low Choo Ray 7, 6, 7, 0, 0, 20 S
4 Ong Ee Shua, Etienne 7, 0, 7, 0, 0, 14 B
5 Liu Zihan 6, 0, 0, 7, 0, 13 B
6 Wong Wern Jieh, Ryan 7, 0, 6, 0, 0, 13 B
7 Cheong Eason 7, 0, 6, 0, 0, 13 B
8 Lim Jin Tao 7, 0, 0, 5, 0, 12 HM
9 Peh Yan Xi 5, 0, 7, 0, 0, 12 HM
10 Chew Keyn-Hantz, Edden 7, 5, 0, 0, 0, 12 HM

Go to APMO 2021 - Go to Singapore results