Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Singapore at APMO 2022


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Goh Hao Xiang Gabriel 6 7 5 3 0 21 Silver
2 Yu Hanzhang 7 7 7 0 0 21 Silver
3 Peh Yan Xi 7 7 7 0 0 21 Silver
4 Xu Ziyu 7 6 7 0 0 20 Bronze
5 Tanijaya Mario 6 7 7 0 0 20 Bronze
6 Wu Xinyue 7 7 5 0 0 19 Bronze
7 Zhao Yaoqi 7 7 5 0 0 19 Bronze
8 Cheng Wenhao 2 7 7 2 0 18 Hon. Men.
9 Chew Edden 6 5 4 2 0 17 NaN
10 Lim Jia Sin Jamie 3 7 7 0 0 17 Hon. Men.
Rank Last Name First Name Scores Award
1 Goh Hao Xiang Gabriel 6, 7, 5, 3, 0, 21 S
2 Yu Hanzhang 7, 7, 7, 0, 0, 21 S
3 Peh Yan Xi 7, 7, 7, 0, 0, 21 S
4 Xu Ziyu 7, 6, 7, 0, 0, 20 B
5 Tanijaya Mario 6, 7, 7, 0, 0, 20 B
6 Wu Xinyue 7, 7, 5, 0, 0, 19 B
7 Zhao Yaoqi 7, 7, 5, 0, 0, 19 B
8 Cheng Wenhao 2, 7, 7, 2, 0, 18 HM
9 Chew Edden 6, 5, 4, 2, 0, 17 NaN
10 Lim Jia Sin Jamie 3, 7, 7, 0, 0, 17 HM

Go to APMO 2022 - Go to Singapore results