Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Singapore at APMO 2023


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Ramirez Drew Michael Terren 6 7 7 7 0 27 Gold
2 Goh Hao Xiang, Gabriel 7 7 0 7 2 23 Silver
3 Chew Keyn-Hantz, Edden 7 7 7 1 0 22 Silver
4 Wang Jiayu 7 7 7 1 0 22 Bronze
5 Yu Qinxi 6 7 0 7 0 20 Bronze
6 Cheng Wenhao 7 7 2 0 2 18 Bronze
7 Zhao Yaoqi 4 7 7 0 0 18 Bronze
8 Peh Yan Xi 4 7 7 0 0 18 Hon. Men.
9 Wong Wern Jieh, Ryan 0 7 7 3 0 17 Hon. Men.
10 Tanijaya Mario 7 7 2 1 0 17 Hon. Men.
Rank Last Name First Name Scores Award
1 Ramirez Drew Michael Terren 6, 7, 7, 7, 0, 27 G
2 Goh Hao Xiang, Gabriel 7, 7, 0, 7, 2, 23 S
3 Chew Keyn-Hantz, Edden 7, 7, 7, 1, 0, 22 S
4 Wang Jiayu 7, 7, 7, 1, 0, 22 B
5 Yu Qinxi 6, 7, 0, 7, 0, 20 B
6 Cheng Wenhao 7, 7, 2, 0, 2, 18 B
7 Zhao Yaoqi 4, 7, 7, 0, 0, 18 B
8 Peh Yan Xi 4, 7, 7, 0, 0, 18 HM
9 Wong Wern Jieh, Ryan 0, 7, 7, 3, 0, 17 HM
10 Tanijaya Mario 7, 7, 2, 1, 0, 17 HM

Go to APMO 2023 - Go to Singapore results