Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Taiwan at APMO 2019


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 YANG CHENG-HAO 7 7 0 0 7 21 Gold
2 WANG SHIH-YU 7 7 3 0 0 17 Silver
3 HSIAO MING 7 0 3 0 6 16 Silver
4 HUANG CHUN-CHUNG 7 7 2 0 0 16 Bronze
5 CHENG TIEN-SHENG 7 6 2 0 1 16 Bronze
6 SHIU RUEY-AN 7 7 1 0 0 15 Bronze
7 LIN TIEN-HSING 7 7 0 0 1 15 Bronze
8 WU SHANG-YU 7 7 0 0 1 15 Hon. Men.
9 LIU TE-CHENG 7 7 0 0 0 14 Hon. Men.
10 LIU YAO-CONG 7 7 0 0 0 14 Hon. Men.
Rank Last Name First Name Scores Award
1 YANG CHENG-HAO 7, 7, 0, 0, 7, 21 G
2 WANG SHIH-YU 7, 7, 3, 0, 0, 17 S
3 HSIAO MING 7, 0, 3, 0, 6, 16 S
4 HUANG CHUN-CHUNG 7, 7, 2, 0, 0, 16 B
5 CHENG TIEN-SHENG 7, 6, 2, 0, 1, 16 B
6 SHIU RUEY-AN 7, 7, 1, 0, 0, 15 B
7 LIN TIEN-HSING 7, 7, 0, 0, 1, 15 B
8 WU SHANG-YU 7, 7, 0, 0, 1, 15 HM
9 LIU TE-CHENG 7, 7, 0, 0, 0, 14 HM
10 LIU YAO-CONG 7, 7, 0, 0, 0, 14 HM

Go to APMO 2019 - Go to Taiwan results