Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Malaysia at APMO 2019


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 YEOH ZI SONG 7 7 0 0 7 21 Gold
2 TAN LI XUAN 7 7 0 0 7 21 Silver
3 VEE HUA ZHI 7 6 0 0 0 13 Bronze
4 CHAANG TZE SHEN TRISTAN 7 2 3 0 0 12 Bronze
5 KONG YUE XUAN 7 5 0 0 0 12 Bronze
6 WAN ZHIYANG 7 0 0 0 0 7 Hon. Men.
7 WONG JER REN 0 0 0 0 1 1 NaN
8 GO JUN XING 0 1 0 0 0 1 NaN
9 RUSTUM ALI KHAN ABDUL RAZZAK KHAN 0 1 0 0 0 1 NaN
10 LIM MING WEN 0 1 0 0 0 1 NaN
Rank Last Name First Name Scores Award
1 YEOH ZI SONG 7, 7, 0, 0, 7, 21 G
2 TAN LI XUAN 7, 7, 0, 0, 7, 21 S
3 VEE HUA ZHI 7, 6, 0, 0, 0, 13 B
4 CHAANG TZE SHEN TRISTAN 7, 2, 3, 0, 0, 12 B
5 KONG YUE XUAN 7, 5, 0, 0, 0, 12 B
6 WAN ZHIYANG 7, 0, 0, 0, 0, 7 HM
7 WONG JER REN 0, 0, 0, 0, 1, 1 NaN
8 GO JUN XING 0, 1, 0, 0, 0, 1 NaN
9 RUSTUM ALI KHAN ABDUL RAZZAK KHAN 0, 1, 0, 0, 0, 1 NaN
10 LIM MING WEN 0, 1, 0, 0, 0, 1 NaN

Go to APMO 2019 - Go to Malaysia results