Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results of Singapore at APMO 2019


Rank Last Name First Name P1 P2 P3 P4 P5 Total Award
1 Ng Yu Peng 7 7 7 0 7 28 Gold
2 Boo Tse Yang Lucas 7 7 0 7 4 25 Silver
3 Tan Junyao, Joel 7 7 3 0 7 24 Silver
4 Tan Xu Chen 7 7 0 0 7 21 Bronze
5 Toh Hui Kai, David 7 6 7 0 0 20 Bronze
6 Cheng Puhua 7 6 7 0 0 20 Bronze
7 Low Choo Ray 7 7 3 0 1 18 Bronze
8 Shi Cheng 7 6 3 0 0 16 Hon. Men.
9 Yang Yue 7 7 1 0 0 15 Hon. Men.
10 Ang Boon Han, Nathaniel 7 7 1 0 0 15 Hon. Men.
Rank Last Name First Name Scores Award
1 Ng Yu Peng 7, 7, 7, 0, 7, 28 G
2 Boo Tse Yang Lucas 7, 7, 0, 7, 4, 25 S
3 Tan Junyao, Joel 7, 7, 3, 0, 7, 24 S
4 Tan Xu Chen 7, 7, 0, 0, 7, 21 B
5 Toh Hui Kai, David 7, 6, 7, 0, 0, 20 B
6 Cheng Puhua 7, 6, 7, 0, 0, 20 B
7 Low Choo Ray 7, 7, 3, 0, 1, 18 B
8 Shi Cheng 7, 6, 3, 0, 0, 16 HM
9 Yang Yue 7, 7, 1, 0, 0, 15 HM
10 Ang Boon Han, Nathaniel 7, 7, 1, 0, 0, 15 HM

Go to APMO 2019 - Go to Singapore results